Yapı denetim hizmet bedeli-Yargıtay Kararı

18

Yapı denetim hizmet bedeli-Yargıtay Kararı


YARGITAY 13. DAİRESİ 2016/25151 E. 2019/11671 K. İçtihat

Özet
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yapı denetim şirketine ödenecek yapı denetim hizmet bedelinden arsa sahipleri de sorumludur. Yüklenici ile arsa sahipleri arasındaki sözleşmede yüklenicinin sorumlu olduğunun kararlaştırılması, arsa sahiplerinin yapı denetim şirketine karşı sorumluluğunu değiştirmez.
(Karar Tarihi : 28.11.2019)

, 18.02.102 tarihinde davalı arsa sahiplerinin vekili ile A ve B blok için ayrı ayrı olmak suretiyle imzalamış olduğu Yapı Denetim sözleşmelerine istinaden imza tarihinde mülkiyeti davalılara ait olan … ili … ilçesi … Mahallesinde kain; .. ada .. parsel sayılı taşınmazda yapılacak inşaatlarla ilgili olarak inşaatların yapı denetim hizmetini üstlendiğini, davalılar ve bir kısım davalılar vekili …’nin imzası karşılığında … Belediyesinden yapı ruhsatı olan davalılara ait inşaatların ruhsata ve projesine uygun olarak yapımının tamamlandığını, taraflarından üstlenilen yapı denetim hizmetinin gereği gibi ifa edildiğini, hakediş raporunu belediyeye sunduğunu, ancak yapı denetim hizmet ücretinin ödenmediğini, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalılar tarafından haksız itiraz edildiğini ileri sürerek vaki ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; , davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2) Dava, yapı denetim hizmet bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın davasıdır. Mahkemece, “…Uygulama ve yerleşik yargıtay içtihatları, dava dışı yüklenici ile davalı arsa sahipleri arasındaki sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde davacı şirketin davalıların sahibi oldukları arsalar üzerine inşa edilen yapıların yapı denetim hizmet bedelini yükleniciden talep etmesi gerekirken arsa sahiplerinden istemesi sözleşme hükümlerine ve genel uygulamaya aykırı olduğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 4708 Sayılı Yapı Denetim ’sının 2. maddesindeki, “…Yapı denetim hizmeti, yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.” ve aynı Yasa’nın 5. maddesindeki, “Yapı denetim hizmet sözleşmeleri, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir…Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır.” şeklinde düzenlenen hükümler uyarınca yapı denetim hizmetini veren şirkete karşı yapı denetim hizmet bedelinin ödenmesinden arsa sahibi sorumludur. Davalılar ile dava dışı yüklenici arasında yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde, yapı denetim hizmet bedelinden dava dışı yüklenicinin sorumlu olduğunun kararlaştırılması bu sorumluluğu değiştirmez. O halde, mahkemece, arsa hisselerini devretmeyen, davalılar …, … ve … dışındaki davalıların yapı denetim hizmet bedelinden sorumlu olduklarının kabulüyle sorumlu oldukları bedel belirlenerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde, yanılgılı gerekçe ile bu davalılar yönünden de red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 69 :Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür.

İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan, malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilere rücu hakkı saklıdır.

Reklam

Kaynak: http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=17021

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  Büyükyılmaz

  Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: