Tüketici Hakem Heyeti

36
Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, 01 Ağustos 2003 tarihli ‘de yayınlanan yönetmeliğe dayanarak kurulmuş bulunan ; Tüketici Mahkemeleri ‘nin iş yükünü hafifletmek amacıyla illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlıkta faaliyette bulunan karar merciileridir. Günümüzde yasal dayanakları temel olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 66 ila 72. maddeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğidir.

Tüketici Hakem Heyetinin Görevi


Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

Yukarıda da belirttiğim üzere Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri ‘nin iş yükünü hafifletmek amacı ile kurulmuş karar mercileridir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 66 ıncı maddesi ilk fıkrası, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 2 inci ve 5 inci maddeleri uyarınca Tüketici Hakem Heyetinin görevi,  tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmaktır.

Tüketici Hakem Heyeti Üyeleri


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 66 ıncı maddesi ikinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 8 inci maddesi uyarınca Tüketici Hakem Heyetleri;

 • İllerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memurun başkanlığında,
 • başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye,
 • Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
 • Satıcı veya sağlayıcının olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcı veya sağlayıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,
 • Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye, olmak üzere 5 üyeden oluşmaktadır.

Söz konusu üyelerde, Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 9 uncu maddesinde belirtilen şartlar aranır.

Tüketici Hakem Heyetinin Görev Alanı


Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 6 ıncı maddesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68 inci maddesi uyarınca Tüketici Hakem Heyeti görev alanı konusu 2020 yılı için 6.920 değerinin altında bulunan uyuşmazlıklarla sınırlıdır. Tüketici Hakem Heyeti görev alanına giren uyuşmazlıklarda ;

 • 2020 yılı için Altıbin Dokuz Yirmi Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyeti,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 ile 10.390 arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti görevlidir.

Bununla birlikte yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin 4. fıkrası ve 6502 sayılı kanunun 68 inci maddesinin 4. fıkrası uyarınca, belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır. Bu kapsamda 2020 yılı için, değerlerin arttırılmış miktarını yukarıda belirttik.

Tüketici Hakem Heyetinin Yetki Alanı


Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 7 inci maddesi hükmünce, isimlerinden de anlaşılabileceği üzere, il tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti bulunmayan ilçelerde ise, Bakanlıkça belirlenen Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olacaktır.

Yönetmelikte ve kanunda Tüketici Hakem Heyetine yapılacak başvuru için iki tür yetki tanınmıştır. Tüketiciler yönetmeliğin 7 inci maddesi uyarınca;

 • Kendi yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki,
 • Tüketici işleminin gerçekleştiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetine başvurabileceklerdir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Usulü


Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru yukarıdaki ”Tüketici Hakem Heyeti Görev Alanı” ve ”Tüketici Hakem Heyeti Yetki Alanı” başlıkları altında belirtilen şartlar çerçevesinde, Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 11 inci maddesi hükmünce , uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle şahsen yahut avukat aracılığı ile yapılır.

Bununla birlikte Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 11 inci maddesi 2. Ve 3. fıkrası hükmünce başvuruların e-devlet kapısı üzerinden yahut Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması da mümkündür.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Bağlayıcılığı


6502 sayılı kanunun 70 inci maddesi uyarınca İl  ve  ilçe  tüketici  hakem  heyetinin  verdiği  kararlar  tarafları bağlayıcı niteliktedir. Kararlar, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.

Taraflar, kararın kendine tarihinden itibaren on beş gün içerisinde, Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerine itirazda bulunabilir.

Yapılan itirazlar, hakimin tedbir amacıyla durdurma kararı vermediği hallerde, kararın icrasını durdurmayacaktır.


31 Aralık 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30995
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 22,58 (yüzde yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Parasal sınırlar

MADDE 3 – (1) 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

Yetki

MADDE 4 – (1) İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini yürütür.

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: