İstinaf

16

İstinaf


BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ’NE
Gönderilmek Üzere
………………….. ………… CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …………….
KARAR NO : ……………..

İSTİNAF TALEBİNDE
BULUNAN SANIK : …………………..

VEKİLİ :………………….

İSTİNAF DİLEKÇESİNİN KONUSU : ………….. ……….. Ceza Mahkemesinin ……………. tarih ve 20…./……. Esas – 20…./…… Karar sayılı kararıyla müvekkilin atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken hatalı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle kararın bozulmasına/kaldırılmasına ve müvekkilin beraatine karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : Sayın mahkemenin müvekkilin ………………… suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de;

MÜVEKKİL SÖZ KONUSU EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMEMİŞTİR, BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR
Şöyle ki;

1-(Tamamen beyanlara dayalı verilen hüküm)
Dosya incelendiğinde müvekkilin hakkında mahkumiyete gerekçe gösterilen beyan sahipleri ile müvekkil arasında müvekkilin ayrıntılarını savunmasında belirttiği üzere husumet vardır. Mahkemece dinlenen savunma tanıklarından ……… ‘ın duruşmadaki ifadesinde de belirttiği üzere müvekkile iftira atacaklarını, bu nedenle delil uydurduklarını ifade etmesi müvekkil hakkında verilen ifadelerin samimiyetini ortadan kaldırmakta ve itibar edilebilir olmaktan çıkarmaktadır. Sayın mahkemenin müvekkil beyanları ile savunma tanığının beyanlarını değerlendirme dışı bırakması kesin olarak hukuka aykırıdır.

2-Müvekkil hakkında verilen ifadeler anlatımı yapıldığı üzere çelişkili olup bu hususların müvekkilin lehine değerlendirilmesi gerekir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2017/723 Esas -2018/562 K. “…Bilindiği üzere; ‘…Ceza muhakemesi hukukunun temel prensiplerinden birisi de şüpheden sanığın yararlanacağı ilkesidir. Her devletinde kabul edilen ve masumluk karinesi ile sıkı bir ilgisi olan bu ilkeye göre, yapılan ceza muhakemesi sonunda fiilin sanık tarafından işlendiği, yüzde yüz belliliğe ulaşmadığı takdirde beraat kararı verilecektir.” şeklindeki uluslar hukuka uygun şeklindeki kararı nedeniyle şüphede kalınan noktada müvekkilin beraatine karar verilmesi gerekir.

3-Suçu kesin olarak kabul etmemekle birlikte
– Suçun vasıf ve niteliği, işleniş şekli itibariyle alt sınırdan uzaklaşılmasını gerektirir bir yasal neden yokken teşdid yapılarak alt sınırdan uzaklaşılması ve,
– Duruşma tutanaklarında müvekkilin mahkemeye karşı saygısız bir tutum sergilediğine ilişkin bir kaydın olmaması, mesleki konumu, saygılı tutumu, suçun niteliği nedeniyle hakkında TCK madde 62 hükümlerinin uygulanmamış olması yasaya aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, istinaf dilekçesi ile belirttiğimiz ve re’sen edilecek gerekçelerle, ……….. Ceza Mahkemesinin ………… tarih ve 20../… Esas – 20…./…… Karar sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını/bozulmasını ve yeniden yargılama yapılarak müvekkilimin BERAATİNE karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Av. ……………..
Sanık Müdafii

—————————————————————————

Resmi belgede sahtecilik – Nitelikli Dolandırıcılık

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ’NE
Gönderilmek Üzere
………………….. ………… CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …………….
KARAR NO : ……………..

İSTİNAF TALEBİNDE
BULUNAN SANIK : …………………..

VEKİLİ :………………….

İSTİNAF DİLEKÇESİNİN KONUSU : ………….. ……….. Ceza Mahkemesinin ……………. tarih ve 20…./……. Esas – 20…./…… Karar sayılı kararıyla müvekkilin atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken hatalı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle kararın bozulmasına/kaldırılmasına ve müvekkilin beraatine karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : Sayın mahkemenin müvekkilin Resmi belgede sahtecilik – Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de;

Atılı suçlamanın yasal unsurları oluşmamıştır, şöyle ki:

Kesin olarak suçu kabul etmemekle birlikte,

Dolandırıcılık suçu açısından;
Yargıtay 21.Ceza Dairesi’nin 10.01.2017 tarih ve 2016/10519 Esas – 2017/69 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere “Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03.03.1998 gün ve 6/8-69 sayılı kararı ile buna uyumlu Daire kararlarında da açıklandığı üzere; önceden doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar kandırıcı nitelikteki davranışlar nedeniyle meydana gelmediğinden dolandırıcılık suçunun oluşmayacağı,
Somut olayda ise; sanığın, suça senedi daha önceden doğmuş borcu karşılığında katılana verdiğinin katılanın beyanlarıyla anlaşılan eyleminde, borç önceden doğmuş bulunduğundan senet vermesinin hile unsuru olarak kabul edilemeyeceği ve verilen senet ile zarar arasında nedensellik bağı bulunmadığından dolandırıcılık suçunun oluşmayacağı gözetilerek yüklenen dolandırıcılık suçundan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi” içtihadı karşısında,
Ödenmesi gerekliliği konusunda söz verilen, ancak ödeme olmayınca konusu çekin verilmesi teklifinin katılan tarafından kabulü üzerine müvekkil ……….’ın (sahte olduğunu bilmediği) çeki …………….’tan alıp ciro edip verdiği olayda, borca konu paranın alınması ve ödenmesi için öngörülen süre içinde sahte olduğu belirtilen çekin katılana verilmemiş olması, ifadelere göre borcun ödenmesi gereken süre ile çekin verilmesi arasında geçen sürenin yaklaşık 1 ay olması nedeniyle müvekkil …………’ın üzerine atılı Nitelikli Dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı,

2- Resmi Belgede Sahtecilik suçu açısından,

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre ” …belgede sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdiri hakime ait olduğu cihetle, mahkumiyet hükmünün konusunu oluşturan suça konu sahte belgenin celp edilip incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, iğfal kabiliyetinin bulunup bulunmadığının karar yerinde tartışılması ve belge aslının denetime olanak verecek şekilde dosya içine konulması gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hukuka aykırı olduğu” kabulüyle suça konu çekin sahte olup olmadığının duruşmada incelenip delil yerinde tartışılmadan müvekkilin mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, istinaf dilekçesi ile belirttiğimiz ve re’sen tespit edilecek gerekçelerle,

………………. Ceza Mahkemesinin …………. tarih ve 20../….. Esas – 20…/…… Karar sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını/bozulmasını ve yeniden yargılama yapılarak müvekkilimin BERAATİNE karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Av. ……………..
Sanık Müdafii

—————————————
Teknik takipli dosya

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ’NE
Gönderilmek Üzere
………………….. ………… CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …………….
KARAR NO : ……………..

İSTİNAF TALEBİNDE
BULUNAN SANIK : …………………..

VEKİLİ :………………….

İSTİNAF DİLEKÇESİNİN KONUSU : ………….. ……….. Ceza Mahkemesinin ……………. tarih ve 20…./……. Esas – 20…./…… Karar sayılı kararıyla müvekkilin atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken hatalı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle kararın bozulmasına/kaldırılmasına ve müvekkilin beraatine karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : Sayın mahkemenin müvekkilin ………………… suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de;

Yargıtay’ın kesin olarak uygulama birliği sağladığı, süre gelen içtihatı haline gelen ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 22/01/2009 tarih ve 2008/13862 Esas- 2009/479 Karar sayılı içtihatında da belirtildiği üzere “sanıklar hakkında toplu silah ticareti yapmak suçundan kurulan hükümde, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair, savunmalarının aksine, içeriği maddi bulgularla desteklenemeyen telefon görüşmelerine dayalı iletişim kayıtları dışında cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanıkların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraatları yerine yazılı şekilde kabul edilerek ceza tayin edilmesi” kararı doğrultusunda tek başına tapeler delil sayılamaz. Tapelerin somut delillerle desteklenmesi gerekir.
Yukarıdaki teknik takip işlemlerine ilişkin genel açıklamalardan sonra müvekkil hakkında yapılan teknik takip işleminin ara yakalama ile delillendirilmiş bir olayı ve delili bulunmamaktadır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, istinaf dilekçesi ile belirttiğimiz ve re’sen tespit edilecek gerekçelerle,

Öncelikli gerekli ve yerinde savunma yapmak amacıyla istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına,

………………. Ceza Mahkemesinin …………. tarih ve 20../….. Esas – 20…/…… Karar sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını/bozulmasını ve yeniden yargılama yapılarak müvekkilimin BERAATİNE karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Av. ……………..
Sanık Müdafii

——————-/————————–

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

1 Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

2 HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  3 Büyükyılmaz

  Bir Cevap Yazın

  İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Kabul et Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: